Bookmark and Share

Bibliografie

V oblasti své hlavní odborné specializace, morální teologie, byl Mádr jedním z iniciátorů posunu od kazuistické metody k přístupu respektujícímu jak celistvost mravní osobnosti, tak podmínky jejího etického růstu v kontextu moderní doby. Projevilo se to už v jeho licenciátní práci a doktorské disertaci, tedy ještě předtím, než došlo v souvislosti s vývojem kolem 2. vatikánského koncilu k rozsáhlému teologickému pohybu v tomto směru.

Zvláštní pozornost Mádr věnoval polárnímu napětí mezi objektivitou a subjektivitou, mezi nároky pravdy a osobní svobody. Tuto problematiku rozvinul systematicky zejména ve svých pracích o etice tolerance – s důsledky pro filosofii křesťanské odpovědnosti za dějiny a pro etickou reflexi globálního vývoje lidstva.

V oblasti ekleziologie vytěžil z osobního nasazení v boji proti totalitě původní teologické zpracování problematiky církve v ohrožení.

V současné době vypracovává v řadě kratších studií ekleziologii tzv. dynamického středu: spirituálně otevřenou a polarity integrující teologii církve v dialogu se světem.

Zabýval se též obecnou metodologií vědecké práce, problematikou návaznosti teologie a jiných vědních oborů, teologickými otázkami dialogu, spirituální teologií církevní křesťanské existence aj.

(Z hesla „Oto Mádr“, in: Slovník českých filosofů, Brno 1998)

I. Do roku  1989

30. léta (během studia na gymnáziu)

publicistické články, překlady

vedení esperantské rubriky týdeníku Dětská neděle (náklad 100 000 výtisků)

40. léta

odborné publikace:

 • Morální studie o umělém oplodnění, Časopis katolického duchovenstva, 1947, sešit 9-10, s. 241-261
 • Conceptus malitiae intrinsecae in synthesi suareziana (doktorská disertační práce), Karlova univerzita, 1950

publicistické články v časopisech:

Katolík

 • Zlobím se na svou farnost, 3. 3. 1946
 • KSK – Kruh soukromých katolíků, 11. 12. 1946 (pod iniciálami XX)
 • Celibát – hrob mladých srdcí, 9. 2. 1947 (pod iniciálami XX)
 • Mladí zpívají Bohu, 7. 9. 1947

Dobrý pastýř

 • Lékaři o potratech, 18. 5. 1947, s. 315-317

(pravděpodobně i další články in: Časopis katolického duchovenstva, Vyšehrad aj.)

50. léta

 • Slovo o této době (anonymní samizdatový text), květen 1951. (První veřejné vydání in: Oto Mádr, Slovo o této době. Výbor z díla, Praha 1992)
 • Pro et contra (propašovaný zápis závěrečného zpracování výsledků tajného semináře konaného v kněžském oddělení vězení Mírov), 1957. (První veřejné vydání in: Slovo o této době, cit.d.)
 • Mírovské litanie (psáno ve věznici na Mírově), 1958. (První veřejné vydání in: Katolické noviny, 23. 6. 1968; druhé veřejné vydání in: Slovo o této době, cit.d.)

Období Pražského jara

 • Otevřený list katolíků vězněných pro víru prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ A. Dubčekovi, Literární listy, 21. 3. 1968

články v časopisech:

 • O jedné rehabilitaci (interview), Obroda, 30. 7. 1969
 • Encyklika, Via, 1969, č. 3, s. 43-46
 • Otázky a odpovědi, Via, 1970, č. 6, s. 91-95
 • Na programu synody: Kněžství jako služba, Duchovní pastýř, 4. 8. 1971

(pravděpodobně i další články v časopisu Diakonia (Vídeň) a v Katolických novinách)

statě ve sbornících:

 • Pavel Dvořák (pseudonym): Katolická sexuální morálka. In: Odvěké tabu a dnešní člověk (sborník statí), Praha 1971
 • Gedanken eines Gastes aus Prag zur Tagung. In: H. Erharter, H.-J. Schramm (Hg.), Humanisierte Sexualität, partnerschaftliche Ehe, erfüllte Ehelosigkeit. Östereichische Pastoraltagung 28. – 30. 12. 1970. Wien, Herder 1971, s. 160-162
 • Církev dnes a zítra. In: Teologické dni v Lukově a na Vranově 1971. Olomouc, Kapitulní konsistoř, 1972

učebnice:

 • Mravouka I. Základy (skripta), Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta, 1970

překlady:

 • Giulio Girardi, Církev tváří v tvář ateistickému humanismu, Filosofický časopis, 1968, č. 5 (bez uvedení jména překladatele)

Články v samizdatových TEOLOGICKÝCH  TEXTECH (šéfredaktor Oto Mádr)

(nepodepsané nebo pod značkou red., Quis, -q-)

Číslo 1 (asi 1979):

 • Umění číst periodikum (str. 3-10)
 • K současné eschatologii (Úvod k následujícím statím) (str. 16-17)
 • Rec.: R.A. Moody, Life after Life, 1975 (str. 46-49)

Číslo 2 (asi 1980):

 • Vyhlížení zítřků (2-4)
 • Hledání nového životního stylu (38-42)

Číslo 3 (asi 1980):

 • Živá víra – mrtvá víra (2)

Číslo 4 (asi 1981):

 •     Proč psychologie (2-3)

Číslo 5 (asi 1981):

 • Hříšný luxus rozdělení (2-3)
 • Český ekumenický katolík (Antonín Mandl)  (49-50)

Číslo 6 (asi 1982):

 • Duchovní vertikála (2-3)
 • Charizmatické hnutí (39-40)
 • Hesychasmus (49)
 • Duchovní literatura (50)
 • Otec Jan Evangelista Urban (53-54)

Číslo 7 (asi 1982):

 • O manželství v dialogu (2)
 • Pacient manželství – stav vážný (6)
 • Koncil a biskupský synod (7-9)
 • Východní a západní řešení nerozlučnosti(15-18)
 • Knihy o manželství (25)
 • Starý profesor (Dominik Pecka) (59-60)

Číslo 8 (1983):

 • Pokání je setkání v lásce (2)
 • Pokání a/nebo smíření (K biskupskému synodu 1983) (7-9)
 • České knihy o manželství (48)
 • Křesťan plný života (S.M. Braito) (49)
 • Teologie intelektu a srdce (Josef Zvěřina) (50)

Číslo 9 (asi 1983):

 • Odpovědnost za dějiny (2-3)
 • Historikova cesta vzhůru (Zdeněk Kalista) (52)

Číslo 10 (1984):

 • Pro nebo proti (2-3)
 • Křesťanství na ostří meče (38)
 • Karl Rahner, doctor utilis (44-45)
 • Kněz – redaktor – vězeň (Adolf Kajpr) (47-48)

Číslo 11 (1986):

 • Církev jde dějinami vpřed (2)
 • Biskupský synod 1985 (17)
 • Česká koncilová bilance (18-19)
 • Náš Mistr Jan Hus? (26-28)
 • Rec.: Druhý vatikánský koncil – dokumenty  (Křesťanská akademie Řím, 1983) (46)
 • Muž koncilu – kardinál Bea (47-48)

Číslo 12 (červenec 1986):

 • Setkávání místo utkávání (2)
 • Před biskupským synodem 1987 (3)
 • Svoboda slova v církvi a umění dialogu (23-24)
 • Otázky kolem svatého přijímání (30-33)

Číslo 13 (prosinec 1986):

 • Bůh osvoboditel (2)
 • Církev žehrající (29)

Číslo 14 (únor 1987):

 • Konec věku vědy? (2)
 • Vize kosmického Krista (Teilhard de Chardin) (44-45)

Číslo 15 (prosinec 1987):

 • Návrat morálky (2)
 • Minulost a dnešek morální teologie (9-12)
 • Problémy s biologickou revolucí (14-19)
 • Z literatury o morálce (45)

Číslo 16 (září 1988):

 • Služba, dříve milosrdenství (2)
 • Moment věrnosti (Kardinál Josyf Slipyj) (51-52)

Číslo 17 (březen 1989):

 • Víra, která se projevuje láskou (2-3)
 • Odloučený bratr arcibiskup Lefebvre (33-34)
 • K dotazům o potratu (41)
 • Rec.: A. Anzenbacher, Úvod do filosofie (1987, český překlad vytištěný v zahraničí) (48)
 • Rec.: M. Machovec, Jesus für Atheisten (Stuttgart 1972) (48)

Články v časopise STUDIE (Řím)

 • Modus moriendi církve, 1980, č. 69, 265-269
 • Tolerance v kontextu etiky, 1983, č. 90, 437-461
 • Jak církev neumírá. K teologii ohrožené církve, 1986, č. 104-106 (trojčíslo sestavené O. Mádrem), 93-133
 • Být křesťanem v ateistickém státu – proč?, 1986, č. 104-106
 • (s J. Zvěřinou) Dvě vyjádření k jednomu článku v Rudém právu, 1988, č. 118-119, 393-394
 • O konfrontaci a dialogu, 1988, č. 120, 469-471

Ostatní publikace ze 70. a 80. let

 • Základní cyklus vědeckého poznání. In: (samizdatový) Sborník k osmdesátinám Dominika Pecky, 1975  (První veřejné vydání in: O.M., Slovo o této době, Praha 1992)
 • Franz Markus (pseudonym), Modus moriendi der Kirche, Diakonia (Vídeň), 1977, č. 2, 115-119  (Přetištěno v římských Studiích, viz výše.)
 • Ženská otázka a křesťanství, Cyrilometodějský kalendář 1977
 • Ctnosti a neřesti (anonymní příspěvek do publikace vydané pod pseudonymem kardinála Tomáška), in: Tomáš Malý, Věčné téma, Řím 1979, 79-87
 • Tolerance v kontextu etiky. In: (samizdatový) Sborník k dvoustému výročí tolerančního patentu, 1982  (Přetištěno v římských Studiích, viz výše.)
 • Busse und/oder Versöhnung, Diakonia (Vídeň), 1983, č. 2
 • Jak církev neumírá. K teologii ohrožené církve, Orientace (samizdatová řada), 1986, č. 13  (Přetištěno v římských Studiích, viz výše.)
 • Postavení katolických a nekatolických věřících. In: (samizdatový sborník) Československo 1988. Neúplná situační zpráva, Knihovna Lidových novin, sv. 3, 1988, 86-98
 • Odluka, nebo svoboda? K dvěma dopisům otce kardinála, Informace o církvi, 1988, č. 8 (Přetištěno v římském Novém životě, Prosinec 1988, 194-197.) 

Články (nepodepsané) pro Oběžník Pražského arcibiskupství:

 • Autorita v dnešní společnosti a zvláště v církvi (1981/3)
 • Svědomí a jeho výchova (1982/1)
 • Původ zla ve světě (1982/3)
 • Celá pravda o hříchu (1983/?)
 • Dvojí pojetí pokání. Podněty k biskupskému synodu 1983  (První veřejné vydání in: O.M., Slovo o této době, Praha 1992)
 • Páté přikázání Desatera: Nezabiješ (1984/6)

Samizdatová vydavatelská činnost

Jmenovitý výčet několika desítek knižních titulů vydaných v níže uvedených edičních řadách a přehled tematiky jednotlivých čísel níže uvedených časopisů viz in: O.M., Slovo o této době (Praha 1992) s. 295-296.

Ediční řady:

 • Duch a život
 • Přátelé
 • Alfa Omega
 • Theologica
 • K (═ katechetika)
 • Orientace

Časopisy:

 • Teologické texty
 • Psí
 • Salus
 • Universum

Všechny samizdatové publikace obsahující díla Oto Mádra jsou k dispozici v knihovně LIBRI  PROHIBITI, Senovážné nám. 2, Praha 2.

Samizdatová čísla Teologických textů jsou kromě toho ke stažení na internetových stránkách www.teologicketexty.cz

II. Od roku 1990

1. Knihy

a) cizojazyčné 

 • Wie Kirche nicht stirbt. Zeugnis aus bedrängten Zeiten der tschechischen Kirche. Leipzig, Benno, 1993, 124 s.

b) české

 • Slovo o této době. Praha, Zvon (edice Sofia), 1992, 320 s.
 • K jádru věci. Aktuální reflexe z let 1993–2003. Praha, Vyšehrad, 2003, 96 s.
 • (s dalšími spoluautory) Jak zacházet s náboženskými výrazy. Pravopis, výslovnost, tvary, význam. Praha, Academia, 2004, 117 s.
 • V zápasech za Boží věc. Vzpomínky, texty a rozhovory. Praha, Vyšehrad, 2007, 272 s.

2. Statě ve sbornících

a) cizojazyčné

 • Dialog zwischen zwei Theologien. In: O. König, G. Larcher (Hg.), Theologie der gekreuzigten Völker. Jon Sobrino im Disput. Graz, Andreas Schnider, 1992, 22-31
 • La Repubblica ceca cinque anni dopo la „rivoluzione di velluto“. In: Politica nell´Est. Una lettura critica del ruolo dei cristiani nel sociale e nel politico. Roma, Lipa (a cura del Centro Aletti), 1995, 157-170
 • Toleranz-Intoleranz im Dienste der Freiheit. In: Freedom in Contemporary Culture (Acts of the V World Congress of Christian Philosophy, Catholic University of Lublin 20. – 25. 8. 1996), Lublin, Univ. Press, 1999, Vol. 2, 719-727
 • Theologie in der polarisierten Kirche. Beispiel Tschechien. In: G. Larcher (Hg.), Theologie in Europa – Europa in der Theologie. Graz – Wien – Köln, Styria, 2002, 145-149.

b) české

 • Křesťanská morálka a svoboda. In: Křesťanství, kultura a svět II. Praha, Křesťanská akademie Praha, 1991, 19-30
 • Projev při udělení čestného doktorátu teologie v Bonnu 4. 5. 1991. In: O. M., Slovo o této době, Praha, Zvon, 1992, 298-304
 • Největší je láska. Vzpomínka na Josefa Zvěřinu pronesená 1. 10. 1991. In: O. M., Slovo o této době (cit.d.), 149-153
 • Křesťanské Ne a Ano politických vězňů. Slavnostní homilie v katedrále sv. Víta 7. 3. 1992. In: O. M., Slovo o této době (cit.d.), 203-206 (Viz též níže, oddíl 6: Novinové články.)
 • Tolerance v kontextu etiky. In: Problém tolerance v dějinách a perspektivě. Praha, Academia, 1995, 221-239
 • Etické rozměry tolerance a intolerance. In: Tolerance, svoboda projevu a jejich meze (Vědecká konference s mezinárodní účastí, Univerzita Karlova 1995), AUC – Iuridica, Praha, Univerzita Karlova, 1996, 37-44
 • Osobnost křesťana v médiích. Aspekt etický a spirituální. In: Nová evanjelizácia (sborník ze sympozia na Trnavské univerzitě), Bratislava, Dobrá kniha, 1996, 105-108
 • Osobnost kněze. In: J. Dolista, P. Lísková (eds.), Kněz strážce majáku?, České Budějovice, TF JČU, 1998, 11-13
 • Žena-laik v církvi podle církevních dokumentů. In: Žena v církvi a ve společnosti (sborník přednášek pořádaných Unií katolických žen). Praha, Pastorační středisko, 1999, 19-23
 • Křesťanská východiska ekologické etiky. In: Etika v životním prostředí (sborník přednášek ze semináře). Brno, VUT, 1999, 42-43
 • Jan Hus v mém životě. In: J. Pánek, M. Polívka (eds.), Jan Hus ve Vatikánu. Praha, Historický ústav AV, 2000, 127-136
 • Kardinál Tomášek zblízka. In: Význam kardinála Tomáška v období normalizace a přechodu k demokracii (sborník textů ze sympozia ke 100. výročí narození kardinála Tomáška ze dne 28.- 29.9.1999), Praha, Pastorační středisko, 2000, 7-11 (diskuse 11-16)
 • Člověk ekologický – zahradník Země. In: Tvář naší země – krajina domova (Konference o krajině), sv. 3 (Duchovní rozměr krajiny). Praha, Studio JB, 2001, 75-78
 • Teologické zamyšlení nad pronásledováním křesťanů za komunismu. In: Církevní procesy padesátých let (Sborník příspěvků z konference), Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2002, 71-81
 • Setkání s Marií. In: R. Štolbová, Křížová cesta, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2002, 14
 • Etické rozměry tolerance a intolerance. In: T. Machula, M. Pavelková, F. Štěch (eds.), Veritas liberabit vos. Sborník k sedmdesátinám Karla Skalického, České Budějovice, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2004, 81-89
 • Účast filosofie a teologie na kultivaci étosu. In: K. Skalický, R. Svoboda, F. Štěch (eds.), Čeští svědkové promýšlené víry. Filosofie a teologie v interakci u současných českých myslitelů, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, 51-60
 • (Rozhovor) in: V. Vlček, Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel. Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948-1989, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2006, 240-267
 • Moji jezuité. In: Co si myslíme o jezuitech? Odpovědi na anketu k 450. výročí příchodu jezuitů do českých zemí, Olomouc, Refugium Velehrad-Roma, 2006, 69-70

3. Předmluvy a doslovy ke knihám

 • Slovo o knize. In: J. Zvěřina, Teologie agapé, Praha, Scriptum, 1992, 407-408
 • Slovo k čtenáři. In: T. Halík, O přítomnou církev a společnost, Praha, Křesťanská akademie Praha, 1992, 5
 • Předmluva. In: Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, Zvon, 1995, 7-8
 • O autorovi a jeho díle. In: K. Skalický, Za naději a smysl. Praha, Zvon (edice Sofia), 1996, 9-10
 • Slovo k českému vydání. In: H. Weber, Všeobecná morální teologie. Praha, Zvon-Vyšehrad, 1998, 5-6
 • O autorovi. In: H. Urs von Balthasar, Pravda je symfonická. Aspekty křesťanskho pluralismu, Praha, Vyšehrad, 1998, 175
 • O knize a autorovi. In: K.-H. Peschke, Křesťanská etika. Praha, Kolegium Zvon – Vyšehrad 1999, 19-20
 • Předmluva. In: V. Vaško, Ne vším jsem byl rád. Vlastní životopis, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 1999, 5-6
 • Předmluva k českému vydání. In: H. Waldenfels, Kontextová fundamentální teologie. Praha, Kolegium Zvon – Vyšehrad, 2000, 19
 • Předmluva. In: J. Grygar, Svět vědy a víry. Valašské Meziříčí, Aldebaran, 2002, 7-8
 • Úvodem. In: J. Zvěřina, Vzdor ducha. Z dopisů a kratších zamyšlení, Praha, Vyšehrad, 2002, 7-8

4. Články v časopisech

a) cizojazyčné

 • The Struggle of the Czech Church: What We Can Learn from a Theological Analysis. Religion in Communist Lands, 1991, Nos. 1-2 (Papers from the Ampleforth Conference 1990 „A Time for Change“), 45-52
 • Lebendige Theologie in Bedrängnis. ET Bulletin, 1991, Heft 1, 26-35
 • Ars non moriendi der Kirche. Diakonia, 1991, Heft 4, 233-244
 • La teologia católica en Checoslovaquia: balance y perspectivas. Scripta theologica (Faculdad de teologia, Universidad de Navarra), 1991, Fasc. 2, 559-572
 • Wahrheit als Waffe. Diakonia, 1993, Heft 6, 402-405
 • Orthodoxie und Toleranz aus ethischer Sicht. ET Bulletin, 1995, Heft 2, 166-177
 • Repubblica Ceca, etica del Vangelo dell´amore. Rivista di teologia morale, 1996, N. 2, 195-199
 • Versöhnung auf tschechisch. Diakonia, 1997, Heft 1, 43-47
 • Die Theologie in der Tschechischen Republik heute. ET Bulletin, 1997, Heft 1, 109-110
 • Wir wollten aus der neuen Freiheit das Maximale herausholen (Interview). Kathpress – Tagesdienst, 190, 19. 8. 1998, 10-12
 • Untergrundkirche. Partizipation der Laien oder Sektiererei. Concilium, 2000, Nr. 3 (Religion im Kommunismus), 272-278. Vyšlo též v anglické, francouzské, italské, holandské, španělské a portugalské verzi časopisu.
 • Theologie in der polarisierten Kirche – Beispiel Tschechien. ET Bulletin, 2001, Heft 2, 245-250; též Theologia – Bogoslovie, 2001, vol. 1, 97-103
 • La fine del secondo mondo (Intervista). Il Regno, 2001, Num. 2, 12-16
 • Modus moriendi Kościoła. Znak, 2007, 5, 16-23
 • Opatrność w moim życiu. Znak, 2008, 1, 67-70
 • Ortodoksja a tolerancja. Znak, 2009, 11, 16-27

b) české

 • Církev pro tuto dobu. Souvislosti, 1992, č. 3, 10-13
 • Přítel čas. Perspektivy, 1992, č. 1
 • Neobyčejně normální křesťan. Perspektivy, 1993, č. 4
 • Kritika a skandalizace. Perspektivy, 1993, č. 11
 • Etika medicíny v extrémních situacích – katolický pohled. Anesteziologie a neodkladná péče, 1993, č. 4
 • Askeze? AD, 1995, č. 4
 • Kdy je papež neomylný? AD, 1995, č. 5, 14-15
 • Reformovat církev? Perspektivy, 1996, č. 6
 • Výzva z Velehradu. Kritické a jiné poznámky teologa. Perspektivy, 1996, č. 8
 • Osobnost kněze. Setkání, 1997, č. 16
 • Katolická církev. Nová přítomnost, 1998, č. 11, 23
 • Bytové semináře. Universum, 1999, č. 1, 28
 • O Romech – právě teď! Perspektivy, 1999, č. 10
 • Fakulta. Perspektivy, 2000, č. 3
 • Téma dne – polarizace. Perspektivy, 2000, č. 6
 • Výzva Bohumíra Janáta. Perspektivy, 2001, č. 4
 • Pronikavá diagnóza současné teologie. Perspektivy, 2001, č. 9
 • Jan Evangelista Urban. Universum, 2001, č. 8, 32-35
 • Mateřství a sesterství Růženy Vackové. Universum, 2002, č. 10, 29-30
 • Rozhovor s rektorem UK Ivanem Wilhelmem a administrátorem KTF UK Mikulášem Lobkowiczem. Perspektivy, 2002, č. 9
 • K etice dialogu přírodních věd a teologie. Teologické studie, 2002, č. 2, 84-86
 • Věda a etika. Příspěvek na sympoziu pořádaném Akademií věd ČR. Universum, 2004, č. 1
 • Kolik stojí svoboda (Rozhovor s R. Bláhou). Universum, 2006, č. 1, 10-13
 • Česká teologie ve 20. století (Rozhovor s V. Novotným). Universum, 2007, č. 1
 • Milý příteli Václave. Perspektivy, 2009, č. 12 

c) články v časopise Teologické texty  (šéfredaktor O.M.)

1990:
 • Proč Teologické texty, č. 1
 • Moji bratři pohané, č. 2
 • Křesťanství doslova, č. 3
 • Umění číst, č. 3
 • Český hlas na světovém teologickém fóru, č. 4
 • Josef Zvěřina, č. 4
 • Potřeba milovat, potřeba nenávidět, č. 5
1991:
 • Právo kritizovat a povinnost nepřihlížet, č. 1
 • Církev: monarchie – demokracie – společenství?, č. 1
 • Co je a není teologie, č. 2
 • Koncil a biskupský synod o manželství, č. 2
 • Veletrh nadějí, č. 3-4
 • Mezi pěšákem a generálem, č. 5
 • Výchova je největší umění, č. 6
1992:
 • Pět set let novověku, č. 1
 • Mimo řadu, č. 2
 • Starý profesor Dominik Pecka, č. 2
 • Slovo a událost, č. 3
 • Jarolím Adámek, biblista a mučedník, č. 3
 • Heinz Schürmann, biblista a přítel, č. 3
 • Bratr Ježíš, č. 4
 • Jak se nevede dialog, č. 4
 • První celoevropský kongres katolických teologů, č. 4
 • Slovenská katolická kultura a Ladislav Hanus, č. 4
 • Myslet je radost a umění, č. 5
 • Pravda a tolerance, č. 5
 • Bohatý sortiment spravedlností, č. 6
 • Předběžná informace o spravedlnosti, č. 6
1993:
 • Rozumět dějinám, č. 1
 • Co je pravda?, č. 2
 • Kardinál Bea – muž koncilu, č. 2
 • Víra jako dar, č. 3
 • Teolog Josef Zvěřina, č. 3
 • Kritika je služba, č. 4
 • Pozvání do věčnosti, č. 5
 • Katolická identita, č. 6
1994:
 • Životní prostředí, příroda, stvoření, č. 1
 • Vídeňský přítel ThDr.Helmut Erharter, č. 1
 • Ekonomická věda a slabikář, č. 2
 • Brnění a křídla, č. 3
 • John Henry Newman, č. 3
 • K čemu vlastně?, č. 4
 • Bez nich bychom nebyli, č. 5
 • Růžena Vacková, č. 5
 • Civilizace mozků, nebo kultura srdce?, č. 6
 • Hans Urs von Balthasar, č. 6
 • Metoděj Habáň, č. 6
1995:
 • Dynamika středu, č. 1
 • Vojtěch Tkadlčík, č. 1
 • Konec dějin?, č. 2
 • Zdeněk Kalista, č. 2
 • Obtížné, ale možné uzdravování dějin, č. 3
 • Inkulturace, č. 4
 • Aggiornamento, č. 5
 • Osobní inkulturace víry, č. 6
1996:
 • Palčivý problém pravdy, č. 1
 • Ortodoxie a tolerance z hlediska etiky, č. 1
 • Víra je svobodné rozhodnutí, č. 2
 • Karl Rahner, Doctor utilis, č. 2
 • Zemřel Ján Maga, č. 2
 • Pravda a tolerance, věrnost a svoboda, č. 3
 • Od moci k autoritě a dialogu, č. 4
 • Václav Říha – po čtyřiceti letech, č. 4
 • Dříve formace, nyní informace, č. 5
 • František Nosek, č. 5
 • Po sedmi letech, č. 6
1997:
 • Extremismus – proč ne?, č. 1
 • Spása horizontální a vertikální, č. 2
 • Joseph Ratzinger – teolog pravého středu, č. 2
 • Miluj svého bližního heretika, č. 3
 • Hus a čeští katolíci v průběhu 20. století, č. 3
 • Kalkatská brána církve do světa, č. 4
 • Rozvoj nebo život, č. 5
 • Ekologická etika, č. 5
 • Zrada vzdělanců, č. 6
1998:
 • Dvacáté narozeniny Teologických textů, č. 1
 • Zaměstnání a poslání, č. 2
 • Rozlišování duchů dnes, č. 3
 • Člověk s budoucností, č. 4
 • Osobnost křesťana v médiích, č. 4
 • Láska a přikázání, č. 5
 • Bernhard Häring, č. 5
 • Živá teologie včera a zítra, č. 6 
1999:
 • Katolické veřejné mínění, č. 1
 • Polarizace?, č. 2
 • Pře o dialog, č. 4
 • Euroland peněz – Evropa ducha?, č. 5
 • Český evangelický teolog Josef Hromádka, č. 5
2000:
 • Polarizace je v nás, č. 1
 • Odpuštění – prubířský kámen, č. 2
 • Temno, ale svítá, č. 3
 • Proč sláva Bohu, č. 4
 • Vlnobití kolem „Dominus Iesus“, č. 4
 • Biblista a přítel Heinz Schürmann, č. 4
 • Morální teolog Alfons Auer, č. 4
 • Teologie otázky, č. 5
2001:
 • Začátek bez začátku, č. 1
 • Jan Evangelista Urban, č. 1
 • Konec bez konce, č. 2
 • Putování do věčnosti, č. 3
 • Právo na dokonalou církev, č. 4
 • Žena a kněžství, č. 4
 • Kněžská služba v církvi, č. 4
2002:
 • Ohrožený druh: člověk, č. 1
2003:
 • Aggiornamento po čtyřiceti letech, č. 1
 • Soud, nebo milosrdenství?, č. 2
 • Pražská dílna katolického samizdatu, č. 2
 • Věrnost, č. 3
 • Antonio Rosmini: světec – heretik?, č. 3
 • Náš otevřený dům, č. 4
 • Křesťanský kvas ve světě, č. 5
 • Přítel ve špatných časech – Hubert Lehner, č. 5
 • Čtvrtstoletí Textů, č. 5
2004:
 • Slovo – Boží dar a závazek, č. 1
 • Chytří a moudří, č. 2
 • Věda a etika, č. 3
 • Proces odhalování zla, č. 4
2005:
 • Sebekriticky o kritice, č. 1
 • Změna je život, č. 4
2006:
 • Bratr Roger Schutz, č. 1
2007:
 • Teologické texty v podzemí (rozhovor), č. 1
 • Umění číst periodikum, č. 1
 • Svoboda slova v církvi a umění dialogu, č. 1
 • Svědectví krve v rané církvi a ve 20. století, č. 2
 • Křesťanství v současném světě (rozhovor), č. 4
2008:
 • Takzvaná podzemní církev, č. 3
2009:
 • Osobnost kněze, č. 2
2010:
 • Osobnost křesťana v médiích: aspekt etický a spirituální, č. 1
2011:
 • Boží prozřetelnost a lidská volba, č. 1
 • Česká teologie ve 20. století (rozhovor), č. 3
 • Krize v církvi, č. 3

Passim množství drobných článků označených šifrou -om-, -red-  apod.

5. Recenze

Mnoho desítek, převážně v Teologických textech.

6. Novinové články

Množství v Katolickém týdeníku – např.:

 • Válka – ano nebo ne?, 1991, č. 6
 • Bůh, osud a dějiny (interview), 1991, č. 13
 • Biskupské slovo, 1991, č. 47
 • Jsme praví, nebo leví? 1993, č. 49
 • Jak chutná půst, 1994, č. 8
 • Naše vize, 1994, č. 48
 • Pražské jaro posunulo věci dál, 29. 3. 1998
 • Řády a medaile, 1998, č. 45 (8. 11. 1998)
 • Křesťanské Ne a Ano politických vězňů. Slavnostní homilie v katedrále sv. Víta  7. 3. 1992, Lidová demokracie, 21. 3. 1992; Katolický týdeník, 22. 3. 1992; Ackermann-Gemeinde Mitteilungsblatt, März-April 1992 (Viz též O. M., Slovo o této době, c.d., 203-206.)
 • František Tomášek, Lidové noviny, 26. 5. 1998
 • a další

7. Novinové rozhovory

 • Madr: Bescheidener werden, bevor die Katastrophe kommt. Rupertus Blatt, 15. 11. 1992
 • Pražské jaro posunulo věci dál. Katolický týdeník, 29. 3. 1998
 • „Wir wollten aus der neuen Freiheit das Maximale herausholen“ (Zum „Prager Frühling“). Kathpress, 19. 8. 1998
 • Cechia: Dall´isolamento al mare aperto. Il Regno, 2001, č. 2
 • Tma a hlad buď utvrdí, nebo zlomí. Katolický týdeník, 28. 2. 2006
 • Nashledanou v nebi. Reflex, 2011, č. 10

8. Odborné revize překladů

 • Dokumenty II. vatikánského koncilu (Zvon 1995), 606 s.
 • H. Weber, Všeobecná morální teologie (Zvon – Vyšehrad 1998), 376 s.
 • K.-H. Peschke, Křesťanská etika (Vyšehrad 1999), 696 s.
 • H. Waldenfels, Kontextová fundamentální teologie (Vyšehrad 2000), 664 s.
 • J. Gnilka, Ježíš Nazaretský – poselství a historie (Vyšehrad 2001), 294 s.
 • F. Furger, Etika seberealizace, osobních vztahů a politiky (Academia 2003), 200 s.

Základní sekundární literatura o životě a díle Oto Mádra

 • Tomáš Podivínský, Teologické texty v samizdatu, diplomní práce na Fakultě sociálních věd UK, Praha 1992
 • Jolana Poláková (vyd.), Heinz Schürmann, Karel Skalický, Jiří Skoblík, Václav Vaško, Günter Virt, Karel Vrána, Teolog Oto Mádr, Praha, Česká křesťanská akademie, 1997, 114 s.
 • Oto Mádr (autorské heslo). In: Slovník českých filozofů, Brno, Masarykova univerzita, 1998, 351-352
 • Proces Oto Mádr a spol. In: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (vyd.), Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech, díl III. (Sešity, č. 10), Praha, ÚDV, 2005, 321-473
 • Teologické texty, 2012, 1 (monotematické číslo věnované osobnosti, životu a dílu Oto Mádra)

 

Poznámka:

Jak je na konkrétních místech vyznačeno, bibliografie se nesnaží o vyčerpávající přehled zejména v oblasti publicistických článků, recenzí a překladů.