Bookmark and Share

Mravouka I. Základy (skripta)

Oto Mádr, Mravouka I. Základy, skripta, 1970

Ke stažení:

Soubor typu PDF Mravouka 1 (PDF, 154 MB)

 

OBSAH

ÚVOD (str. 2)

Všeobecné poznámky

Smysl studia

Rozsah

Způsob studia

Výsledek studia

Nauka o mravnosti

Cíl

Charakteristika

Etymologie jmen

Druhy

Katolická morální teologie

Dotykové obory

Morální filosofie
Dogmatická teologie
Duchovní teologie
Pastorální teologie
Kanonické právo
Biblická teologie
Dějiny teologie
Jiné vědy

Prameny

Mravní vědomí církve
Písmo svaté
Tradice
Učitelský úřad církve
Teologie
Křesťanský étos

Metoda

Pozitivní
Spekulativní
Kazuistická
Duchovní

Dějiny křesťanské mravouky

Počátky

Evangelia
Apoštolové

Patristika

Klemens Alexandrijský
Origenes
Ambrož
Cyril Jeruzalemský
Augustin
Řehoř Veliký

Raný středověk (6.–12. stol.)

Libri poenitentiales

Vrcholný středověk

Petr Lombardus
Tomáš Akvinský
Duns Scotus

14.–16. století

Nominalisté
Antonín Florentský
Druhá scholastika

17.–18. století

Vznik morální teologie
Kazuistika
Alfons z Liguori

19.–20. století

Obnova

Sailer
Tillmann
Současníci

Perspektivy

Literatura

Rozdělení

I. kapitola: MRAVNÍ HODNOTA (str. 20)

Mravnost

Hodnota

Současné myšlení

Stupnice hodnot

Scholastický pojem dobra

Mravní dobro

Pravidlo mravní hodnoty

Pravidlo utvářející
Pravidlo sdělující
Absolutní pravidlo

Obraz člověka

Křesťanský obraz člověka
Dějinnost člověka
Osobnostní rysy člověka
Mravní zlo

Skladba mravního činu

Předmět

Okolnosti

Cíl

Výsledná hodnota

Smysl života

Poslední cíl

Blaženost
Oslava Boha
Křesťanský smysl života

II. kapitola: MRAVNÍ POVINNOST (str. 37)

Dobro a povinnost

Vztah hodnoty a povinnosti

Zlo
Dobro

Vznik povinnosti

Struktura věcí
Vůle
Kladná a záporná povinnost
Autorita Boha

Zákon

Druhy zákona

Definice

Věčný zákon

Přirozený zákon

Přirozenost člověka

Vývoj

Zlaté pravidlo
Pavel
Katolická tradice

Pojem

Definice
Přirozené právo
Etický podklad lidského práva
Vlastnosti přirozeného zákona
Obsah přirozeného zákona
Stupně přirozených mravních zásad
Přirozená mravnost a Zjevení

Starý zákon

Obsah
Smysl
Platnost

Nový zákon

Kristovo mravní zjevení:
-Boží království
-obrácení
Víra
Následování Krista
Kristův vztah k mojžíšskému zákonu
Teologie
Evangelní rady

Lidský zákon

Smysl
Mravní závaznost
Předpoklady závaznosti
Ryze trestní zákon
Zánik závaznosti zákona
Epikie
Spor povinností

Závěrem k zákonu

Osobní povinnost

Obecné mravní normy
Situace

Situační etika

III. kapitola: MRAVNÍ POZNÁNÍ (str. 66)

Mravní subjektivita

Skutečnost svědomí

Jev

Výklad

Křesťanské pojetí svědomí

Starý zákon

Nový zákon

Evangelia
Pavel

Teologie

Patristika
Scholastika
Tomáš
Františkánská škola

Protestantská teologie

Současná teologie svědomí

Podstata

Definice a dělení

Svědomí jako schopnost

Mravní vloha
Mravní vědění
Rozvoj svědomí
Výchova svědomí
Vlastnosti svědomí:
-poučené
-dospělé
-bdělé
-citlivé

Činnost svědomí

Předchozí soud
Následný soud
Vlastnosti náležitého výroku svědomí:
-pravdivý
-jistý
Zásady o soudu svědomí

Nejistota svědomí

-z líčené neznalosti
-způsobená zanedbáním poznání
-pouze pocitová

Historická řešení

Přímé a nepřímé cesty
Antonín Florentský
16. století
Reflexní zásady
Morální systémy:
-tuciorismus
-probabilismus
-laxismus

Zásady řešení nejistoty

Úloha rozumnosti

Omyl svědomí

K termínům

Mylný soud svědomí

Pravidla o mylném svědomí

Svoboda svědomí

Shovívavost práva
Náboženská tolerance
Vnitrocírkevní dialog

IV. kapitola: MRAVNÍ VOLBA (str. 98)

Vůle a mravnost

Odpovědnost

Svoboda vůle

Teologie svobody

Svoboda Božích dětí

Pojmy

Definice

Skutečnost svobody

Lidské vědomí
Zjevení
Tradice
Magisterium
Námitky

Překážky svobody

Nevědomost
Násilí
Strach
Vášeň
Žádostivost
Zvyk

Duševní poruchy

Choroby
Chorobné stavy
Tranzitorní stavy
Závěr
Dodatky

Podmínky svobody

Biologie
Sociologie
Psychologie

Milost a svoboda

Zaměření volby

Motiv

Svazek motivů
Posilování pohnutek

Křesťanská motivace

Odměna a trest

Přirozené motivy

Mravní dobro
Užitečné dobro
Pocitové dobro
Smyslové potěšení

Úmysl

Základní rozhodnutí

Dobrý úmysl

V. kapitola: MRAVNÍ ČIN (str. 123)

Celek mravního činu

Význam činu

-vnějšího
-vnitřního
-mravního

Teologie činu

Nutnost činů
Poslušnost
Láska
Víra

Stupně mravního činu

Závažný
Méně závažný

Dobrý čin

Nadpřirozená stránka mravního činu

Zvláštní případy

Dobré činy hříšníků
Dobré činy nevěřících

Záslužnost dobrých činů

Písmo
Tridentinum
Pojem zásluhy
Podmínka záslužnosti

Vnitřní a vnější dobré činy

Dobré činy pouze vnitřní

Hřích

Slovo a pojem

Starý zákon
Nový zákon
Synoptikové
Pavel
Jan
Tradice
Protestanté

Definice

Mravně špatný čin
Vztah k Bohu

Teologie hříchu

Filosofický hřích

Následky hříchu

Osobní následky hříchu
Vina
Trest
Sociální následky hříchu

Teologické stupně hříchu

V Ježíšových podobenstvích
V první církvi
Magisterium

Těžký hřích

Předpoklady
Jak poznat
Rozlišování podle druhu a počtu

Lehký hřích

Vnitřní hříchy

Nevykonání dobra
Špatné myšlenky

Nedokonalost

Mravní život

Celek života

Dialog s Bohem
Vlivy na člověka

Křesťanský boj

V evangeliích
Druhé vatikánum

Pokušení

Bůh zkouší
Příčiny pokušení:
-Pokušitel
-svět
-žádostivost
Příležitost k hříchu
Nebezpečí hříchu
Zásady:
-cítit pokušení není hřích
-zneškodnit pokušení
-zbytečně se vystavovat pokušení je hřích
Postoje:
-lhostejnost
-nepřímý odpor
-přímý odpor
Metoda boje proti pokušení

Dobré ovlivnění

Bůh
Lidé
Dobré sklony
Příležitost k dobrému
Využívat kladné mravní vlivy

Mravní součinnost

Společenské působení lidských činů

Pohoršení
Dobrý příklad

Cizí hříchy

Svádění ke zlému
Navádění k dobrému

Součinnost při hříchu a při dobrém skutku

Formální
Materiální

VI. kapitola: MRAVNÍ OSOBNOST (str. 159)

Přehled látky

Úvod

Smysl VI. oddílu

Vymezení tématu

Metoda

Osobnost

Psychologická struktura osobnosti

Osoba
Individuum
Osobnost
Charakter
Typ
Temperament
Vlastnost
Postoj
Zvyk
Instinkt
Sociální role
Nevědomí

Normálnost osobnosti

Norma
Norma osobnosti
Typy norem
Praktické formulace
Individuální norma
Zdraví: tělesné, duševní
Funkční normy
Abnormální osobnost
Filosofické hledisko

Mravní osobnost

Obecné rysy

Mravní
Norma: člověk dobrý, dokonalý, špatný, absolutně zlý
Osobnost
Mravní vlastnosti: vrozené, získané; uskutečňování, posuzování

Křesťanská osobnost

Křesťanství
Přirozené myšlení
Dobrý člověk
Dobrý věřící
Dobrý křesťan

Složky mravní osobnosti

Ctnost a nectnost obecně

Názvy
Pojem: jednání, dobrost, habitus
Struktura
Střednost ctnosti
Vrozený a získaný habitus
Ctnost a povinnost

Řád ctností

Počet ctností
Druhy ctností
Univerzální ctnost
Vedoucí ctnosti
Soustava ctností
Dnešní křesťan